Νέα έρευνα καταγραφής των κλειστών επιχειρήσεων σε Καβάλα, Έδεσσα, Κοζάνη, Βέροια

Με δεδομένες τις πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, πριν από έξι μήνες η ΕΣΕΕ ξεκίνησε τη συστηματική καταγραφή των κλειστών επιχειρήσεων – λουκέτα- εντός των πόλεων. Η καταγραφή θα πραγματοποιείται σε εξαμηνιαία βάση και στη συνέχεια τα στοιχεία θα αποτυπώνονται ψηφιακά (Γεωβάση). Η παρούσα έρευνα αποτελεί τη δεύτερη φάση της έρευνας που είχε ξεκινήσει η ΕΣΕΕ τον Αύγουστο του 2010 η οποία επιχειρεί να καταγράψει την «ανησυχητική» πορεία των «λουκέτων», όπως συνάγεται από το γενικότερο οικονομικό κλίμα. Το βασικό ερώτημα ήταν η καταγραφή μέσω επιτόπιας έρευνας των κλειστών επιχειρήσεων στους κυριότερους εμπορικούς δρόμους της Καβάλας, της Κοζάνης, της Βέροιας και της Έδεσσας.

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την καταγραφή ήταν η επιτόπια παρατήρηση του ερευνητή στους εμπορικούς δρόμους του δείγματος. Συγκεκριμένα, ο ερευνητής προμηθευόμενος μια λίστα καταγραφής που περιελάμβανε κλειστά ερωτήματα (στήλες) συμπλήρωνε τα ζητούμενα με επιτόπιες επισκέψεις – (διαδρομές) στους τόπους που του ζητήθηκαν.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ 15 Μαρτίου– 26 Μαρτίου .

Τα αποτελέσματα της καταγραφής, σε συνδυασμό με τα δευτερογενή στατιστικά στοιχεία και τη γενικότερη πορεία της αγοράς, καταδεικνύουν, τόσο την τάση που έχει διαμορφωθεί όσο και την κρισιμότητα της κατάστασης. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω καταγραφή δεν έχει ως στόχο να δώσει μια πλήρη ερμηνεία του φαινομένου των «λουκέτων», αφού αυτό μπορεί να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες. Επιπλέον, όσο παραμένουν αναξιοποίητα ακίνητα επαγγελματικής στέγης υπάρχουν επιπτώσεις και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του εκάστοτε εμπορικού δρόμου. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του Αυγούστου, σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές, η κατάσταση είναι κρισιμότερη αφού αυξάνονται οι «κενοί» επαγγελματικοί χώροι και τα «λουκέτα».

Σε όλες τις περιοχές μπορούν να καταγραφούν μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτη βασική διαπίστωση είναι ότι δεν κλείνουν μόνο τα μικρά μαγαζιά. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις που διακόπτουν την δραστηριότητά τους. Επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις καταγράφεται ως κοινό γνώρισμα μια τοπική συγκέντρωση των κλειστών επιχειρήσεων. Εκεί που κλείνει μια επιχείρηση κλείνουν και άλλες. Παρ όλα αυτά, η κατάσταση στις υπό εξέταση περιοχές είναι περισσότερη αισιόδοξη από την κατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως σε σχέση με την Αθήνα, αφού ο ρυθμός αύξησης των κλειστών επιχειρήσεων είναι χαμηλός και σε πολλές περιπτώσεις και ένα σημαντικός αριθμός των λουκέτων της περιόδου του Αυγούστου έχουν ήδη αντικατασταθεί από νέες επιχειρήσεις.
· Στην πόλη της Καβάλας στο σύνολο των εμπορικών δρόμων που εξετάστηκαν, τα κλειστά καταστήματα καλύπτουν το 14,7% των συνολικών καταστημάτων. Η κατάσταση σε κάθε εμπορικό δρόμο δεν είναι ίδια, ενώ σε αντιστοιχία με την περίπτωση της Βέροιας, οι μεγαλύτεροι -σε έκταση και συγκέντρωση επιχειρήσεων - δρόμοι σημειώνουν μεγαλύτερα ποσοστά κλειστών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα στον πολυπληθέστερο σε καταστήματα εμπορικό δρόμο της Καβάλας (Ομονοίας) τα κλεισίματα φτάνουν στο 17,28%, στην Κοζάνη (Ι. Τράντη), τα κλειστά καταστήματα φτάνουν στο 25,2%, στην Βέροια (Κεντρικής) το 18,7% και στην Έδεσσα (Εγνατία) το 24,5%. Και στις τέσσερις περιοχές, επιβεβαιώνεται η παραπάνω διαπίστωση, αφού οι τέσσερις εμπορικοί δρόμοι με την υψηλότερη συγκέντρωση επιχειρήσεων παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό λουκέτων.
· Το κέντρο της Κοζάνης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της καταγραφής εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση κλειστών επιχειρήσεων αναλογικά με το πλήθος των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στους εν λόγω εμπορικούς δρόμους. Αναλυτικά, στο σύνολο των υπό εξέταση εμπορικών δρόμων σχεδόν το 18,8% των επιχειρήσεων είναι κλειστές ενώ ορισμένοι μεγάλοι σε έκταση εμπορικοί δρόμοι εμφανίζουν ποσοστό κλεισιμάτων από 22% έως 30%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά ο νομός Κοζάνης έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων σε σύγκριση με τους άλλους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας.
· Στην Έδεσσα στο σύνολο των υπό εξέταση εμπορικών δρόμων τα κλειστά καταστήματα προσεγγίζουν το 18,0%.
· Και στην περίπτωση της Έδεσσας, η συγκέντρωση των κλειστών επιχειρήσεων παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε συγκεκριμένους εμπορικούς δρόμους όπως για παράδειγμα στην οδό Εγνατία, (24,5%), Παύλου Μελά (18,2%), Ηρώων Πολυτεχνείου (22,2%).
· Στην Βέροια, το ποσοστό των κλειστών καταστημάτων είναι από τα χαμηλότερα και φτάνει το 12,4%.
Οι επιπτώσεις από το κλείσιμο των επιχειρήσεων είναι πολλαπλές.
Σοβαρότερη η αύξηση της Ανεργίας και ιδιαίτερα σε περιφέρειες οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή ανεργία διαχρονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: