Φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 66Α), ο ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
Α. Διατάξεις φορολογικού περιεχομένου
Οι σημαντικότερες διατάξεις του νόμου προβλέπουν τα ακόλουθα:
• Την εκπόνηση τριετούς επιχειρησιακού προγράμματος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, που θα περιλαμβάνει ετήσιες ή και εξαμηνιαίες δράσεις, μέτρα και στόχους. Σκοποί του προγράμματος είναι η σύλληψη φορολογητέας ύλης (με ελέγχους, τεκμήρια και πόθεν έσχες), η απλούστευση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η ποινική καταστολή της φοροδιαφυγής.
• Τη σύσταση Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, τη λήψη μέτρων, την παρακολούθηση, την εποπτεία και το συντονισμό του προγράμματος.
• Τη σύσταση θέσης Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η εποπτεία, η καθοδήγηση και ο συντονισμός των ελεγκτικών μηχανισμών κατά τη διενέργεια ερευνών για ποινικές διώξεις. Ως προς τη διερεύνηση των σχετικών υποθέσεων, δεν ισχύει το φορολογικό, τραπεζικό ή άλλο απόρρητο.
• Οι ποινές φυλάκισης για μη καταβολή βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών διαμορφώνονται ως εξής:
Οφειλή -  Ποινή Φυλάκισης
Άνω των 5.000 ευρώ → Μέχρι 1 έτος
Άνω των 10.000 ευρώ → Από 6 μήνες και επάνω
Άνω των 50.000 ευρώ → Από 1 έτος και επάνω
Άνω των 150.000 ευρώ → Από 3 έτη και επάνω
Σημειώνεται ότι για τα χρέη που έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, οι ως άνω ποινές επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλών εντός διαστήματος 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου (μέχρι 31.07.2011). Η πράξη δεν τιμωρείται, εάν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
• Συστήνονται θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης Εσόδων του Κράτους, καθώς και Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς.
• Παρέχεται δυνατότητα στον Προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας να εκδίδει μερική πράξη προσδιορισμού του φόρου, σε περίπτωση που προκύψει παράλειψη δήλωσης ή ανακριβής δήλωση ή εσφαλμένος υπολογισμός των ποσοστών ή των εκπτώσεων. Ο προσδιορισμός του φόρου μπορεί να γίνει για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή και για ολόκληρη διαχειριστική περίοδο, χωρίς έλεγχο όλων των βιβλίων και στοιχείων ή έλεγχο σε άλλες φορολογίες.
• Μπορούν να αναρτώνται πλέον στο διαδίκτυο, στοιχεία οφειλετών για οφειλές άνω των 150.000 ευρώ, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί τμηματική καταβολή. Δημοσιεύονται επίσης στοιχεία που αφορούν σε πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.
• Εισάγεται δυνατότητα συμψηφισμού βέβαιης και εκκαθαρισμένης χρηματικής απαίτησης κατά του Δημοσίου με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, μετά από υποβολή σχετικής δήλωσης του οφειλέτη προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή με αυτεπάγγελτη πράξη του προϊσταμένου.
• Αναστέλλεται για 3 χρόνια η παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου.
• Προβλέπεται παρακράτηση φόρου 25 % στα διανεμόμενα και 20% στα μη διανεμόμενα κέρδη ΑΕ και ΕΠΕ από 01.01.2012. Για τα κέρδη που διανέμονται εντός του 2011 ισχύει συντελεστής 21%, ενώ για τα μη διανεμόμενα εντός του 2011, ο συντελεστής καθορίζεται στο 24%.
• Καθιερώνεται νέος τρόπος απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, όταν έχει μεσολαβήσει μεταβίβαση του ομολόγου ή τοκομεριδίου πριν από τη λήξη του (άρθρο 15).
• Δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου σε βάρος των εταιρειών που μετατρέπονται ή συγχωνεύονται.
• Καθορίζεται σε 5% ο συντελεστής φορολόγησης της υπεραξίας στα εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε. που μεταβιβάζονται σε συγγενή α΄ και β΄ βαθμού.
• Καθιερώνεται υποχρέωση των επιτηδευματιών που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
• Επαναφέρεται η τμηματική καταβολή του Φ.Π.Α. σε τρεις δόσεις. Ποσοστό 40% καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και το υπόλοιπο, προσαυξημένο κατά 2%, σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις 30% και 30%, με ελάχιστο ποσό 300 ευρώ.
• Παρέχεται δικαίωμα καταβολής του Φ.Π.Α. σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις για τις περιπτώσεις ποσών που βεβαιώνονται ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή κατάργηση της φορολογικής δίκης.
• Εισάγεται η «κάρτα αποδείξεων», που θα αντικαταστήσει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης.
• Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) με αρμοδιότητα την διαιτητική επίλυση των διαφορών που αναφύονται: α) κατά τον καταλογισμό των φόρων, δασμών, τελών και συναφών δικαιωμάτων του Δημοσίου καθώς και των προστίμων και λοιπών χρηματικών κυρώσεων και β) κατά την επιβολή, με διοικητικές πράξεις κάθε είδους κυρώσεων για παράβαση των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Β. Διατάξεις ασφαλιστικού περιεχομένου
Το άρθρο 48 του νόμου προβλέπει τη δυνατότητα διακανονισμού των ασφαλιστικών οφειλών, ανεξαρτήτως ποσού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων, β) ανελλιπή καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2011 και εφεξής και γ) καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
Ο ποσοτικός προσδιορισμός γίνεται ως εξής:
i. Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ποσό της μηνιαίας καταβολής υπολογίζεται σε ποσοστό 1,25% επί της κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το ποσό, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010, με ελάχιστο ποσό τα 150 ευρώ.
ii. Για τον ΟΑΕΕ, το ποσό της διμηνιαίας καταβολής υπολογίζεται με βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στον διακανονισμό. Ως ελάχιστο ποσό ορίζονται τα 150 ευρώ.
• Στον παραπάνω ποσοτικό διακανονισμό μπορούν να υπαχθούν και όσοι: α) οφείλουν εισφορές από 1.1.2011 και εφεξής, εφόσον τις καταβάλουν εφάπαξ ή τις ρυθμίσουν σύμφωνα με τον ν.3863/2010, τον οποίο επισυνάπτουμε, β) έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του ν.3863/2010 ή άλλων αντίστοιχων ρυθμίσεων, για το υπόλοιπο της οφειλής τους, με απώλεια προηγούμενων ευεργετημάτων και γ) οφείλουν εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε άλλους φορείς ασφάλισης μισθωτών και δεν απασχολούν υπαλλήλους, στην περίπτωση που απασχολήσουν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους.
• Οφειλέτες του ΟΑΕΕ που θα προκαταβάλλουν τις οφειλόμενες εισφορές. δικαιούνται έκπτωση, η οποία ορίζεται για τον πρώτο μήνα προπληρωμής σε 1%, προσαυξανόμενο κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι 12 συνεχείς μήνες.
• Στους οφειλέτες που θα υπαχθούν στο διακανονισμό, θα χορηγηθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας 2 μηνών, με την προϋπόθεση ότι ο διακανονισμός τηρείται για όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται ο οφειλέτης και το προσωπικό του.
• Για όσους θα υπαχθούν στο διακανονισμό, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων, μέχρι τις 31.12.2012. Στα αναγκαστικά μέτρα υπάγεται και η ποινική δίωξη για οφειλές προς τον ΟΑΕΕ, η οποία, εάν έχει ασκηθεί, «παγώνει». Η αναστολή της λήψης των αναγκαστικών μέτρων παύει, εάν η οφειλή δεν αποπληρωθεί στο σύνολό της έως 31.12.2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: