Νέος «φορολογικός κώδικας» αντί του ΚΒΣ

Το ερώτημα παραμένει εάν εντός του 2012 «απεταξάμην τον ΚΒΣ» ;
H αντικατάσταση από ελάχιστους κανόνες απεικόνισης συναλλαγών του ΚΒΣ πρέπει να γίνει ως τμήμα του εθνικού φορολογικού συστήματος και όχι αποσπασματικά και σε δόσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε:
- Καταργεί την «απόρριψη» βιβλίων και στοιχείων ο νέος κώδικας.
- Προβλέπει μικρότερα πρόστιμα για τυπικές παραβάσεις.
- Με το νέο «ποινολόγιο» προβλέπονται εκπτώσεις και μπόνους.
- Παρέχεται έκπτωση 60% για περιπτώσεις εμπρόθεσμης και εφάπαξ καταβολής προστίμων, ενώ για πληρωμή σε δόσεις η έκπτωση θα είναι 40%.
- Τα πρόστιμα θα καταβάλλονται σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των 300 ευρώ.
- Επιστροφή του 30% του προστίμου σε όσους καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις και δεν εντοπισθούν άλλες παραβάσεις την ίδια διαχειριστική περίοδο και τις δυο επόμενες.
- Επιβολή προστίμου 100 ευρώ για όσους δεν ζητούν απόδειξη.
- Για κάθε αγορά χωρίς απόδειξη, εάν το πρόστιμο πληρώνεται εντός 10 ημερών στην εφορία θα έχει έκπτωση 50%.
- Τα βιβλία β’ κατηγορίας μετονομάζονται σε απλογραφικά και της γ’ κατηγορίας σε διπλογραφικά. Το όριο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων ορίζεται με τα ακαθάριστα έσοδα άνω του 1,5 εκ. ευρώ.

Οι 6 αλλαγές για τους παραβάτες και οι περιπτώσεις που η εφορία δεν θα επιβάλλει πια πρόστιμα είναι οι παρακάτω:
1- Όταν διαπιστώνεται για πρώτη φορά οποιαδήποτε παράβαση ανεξάρτητα από το είδος και το πλήθος.
2- Όταν έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία εκ παραδρομής και έχουν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα και έχουν δηλωθεί εγγράφως στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ..
3- Όταν για συγκεκριμένη συναλλαγή δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο αλλά το εκδοθέν φέρει όλα τα δεδομένα του προβλεπόμενου και φέρει θεώρηση.
4- Όταν δεν έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο δελτία αποστολής για περιπτώσεις επιστροφής αγαθών μέχρι 5.000 ευρώ.
      Επίσης, σε περιπτώσεις επισκευής, συντήρησης αρκεί αντίγραφο δελτίου αποστολής.
5- Όταν διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που αποτελούν τυπικές παραβάσεις που επηρεάζουν τα έσοδα ή τα έξοδα αλλά οφείλονται εκ παραδρομής.
6- Όταν πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο και έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ.

Point System
Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος point system καθορισμού του ύψους των προστίμων με την εφαρμογή βάσεων υπολογισμού συντελεστή βαρύτητας, πολλαπλότητας και υποτροπής ανάλογα με το είδος και την έκταση της παράβασης.
Τα ελάχιστα ποσά είναι 300, 900, 1200 ευρώ αντίστοιχα για βιβλία α’, β’ και γ’ κατηγορίας. Τα ανώτερα πρόστιμα είναι 100.000 ευρώ για τη μη έκδοση ή την καταχώρηση ανακριβών στοιχείων ή τη μη φύλαξη βιβλίων και 300.000 ευρώ σε περιπτώσεις πλαστών και εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων προσαυξημένα κατά 50% σε περίπτωση υποτροπής. Oι προϊστάμενοι των εφοριών θα είναι αρμόδιοι για την ολική ή μερική διαγραφή ή τον επαναπροσδιορισμό των προστίμων.

ΠΗΓΗ: ΕΣΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: