Πρόταση της ΕΣΕΕ για τον εποπτικό ρόλο των εμπορικών συλλόγων στην πάταξη του παραεμπορίου

Πάγιο αίτημα της αγοράς είναι η θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού προστασίας από την διακίνηση προϊόντων απομίμησης σήματος, που παραβιάζει κατοχυρωμένα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελεί μία από τις κύριες οδούς εφοδιασμού του παραεμπορίου.
Οι παράνομες αυτές ενέργειες, βλάπτουν σημαντικά την εμπορική δραστηριότητα των νομίμων επιχειρήσεων – δικαιούχων των σημάτων αλλά και των επιχειρήσεων των πελατών τους, που απασχολούν σημαντικό αριθμό υπαλλήλων και εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους (φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες) απέναντι στην Πολιτεία. Παράλληλα στερούν το κράτος από φορολογικά έσοδα και τρέφουν την παραοικονομία.
Η μέχρι τώρα διαδικασία προσωρινής δέσμευσης και ειδοποίησης του δικαιούχου του σήματος στη χώρα, προκειμένου να προχωρήσει σε προσωρινά ή μόνιμα μέτρα, έχει αποδειχθεί ανεπαρκής για να προστατεύσει την αγορά από την έκρηξη του παραεμπορίου προϊόντων απομίμησης σήματος.
Κατά τον τρόπο αυτό, η χώρα μας εκτίθεται ως χώρος μαζικής διακίνησης παράνομων αντιγράφων και προϊόντων απομίμησης και κατ’ ακολουθία πλήττεται η φήμη της ως σύγχρονης ευνομούμενης Πολιτείας.
Παράλληλα, η έξαρση του παραεμπορίου προϊόντων απομίμησης κατακλύζει την αγορά με προϊόντα ανέλεγκτα, αμφισβητούμενης ποιότητας και πολλές φορές επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, μετατρέποντας το ιδιωτικό δικαίωμα σε κατ’ ουσία δημοσίου συμφέροντος.
Κατ’ ακολουθία, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους πρέπει αφενός να κατευθυνθούν πλέον σε μία απλοποιημένη διαδικασία οίκοθεν δέσμευσης των προϊόντων φανερής απομίμησης / παραποίησης, αφετέρου να υποβοηθούν τον δικαιούχο του σήματος στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη υποστήριξη των συμφερόντων του. Η απλοποιημένη διαδικασία θα επιτρέπει την ταχεία καταστροφή απομιμητικών / παραποιητικών εμπορευμάτων χωρίς την ανάγκη για περιττές και δαπανηρές νομικές διαδικασίες, οι οποίες, ωστόσο, μπορούν να εκκινηθούν εφόσον ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος των ύποπτων εμπορευμάτων ή τυχόν ενδιάμεσος τους αντιταχθεί στην καταστροφή των εμπορευμάτων που έχουν δεσμευθεί με την προτεινόμενη απλοποιημένη διαδικασία.
Με την προτεινόμενη διάταξη, η Κυβέρνηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην καθολική ενίσχυση του δικαιώματος σήματος, βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας και στην συνακόλουθη προστασία του καταναλωτικού κοινού από προϊόντα δυνητικά επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλειά του.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

1. Από τους τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη την χώρα που συνιστούν Σωματεία – Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μπορούν να επιλέγονται ιδιώτες έμποροι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη τους, ως «Τοπικοί Εκτιμητές Προϊόντων Απομίμησης Σήματος και Επόπτες παρεμπορίου». Σκοπός τους είναι η πάταξη του παρεμπορίου και ο έλεγχος αυθεντικότητας και ποιότητας των προϊόντων επώνυμου σήματος και ασκούν το έργο τους με διαφάνεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα, η ταχύτητα και αξιοπιστία των πορισμάτων των διενεργουμένων ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα ελεγκτικά πρότυπα και τους όρους που τίθενται από την εσωτερική και την κοινοτική νομοθεσία.
2. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού οι Τοπικοί Εκτιμητές Προϊόντων Απομίμησης Σήματος και Επόπτες παρεμπορίου θα απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Οποιος διορίζεται Τοπικός Εκτιμητής Προϊόντων Απομίμησης Σήματος και Επόπτης παρεμπορίου θα έχει την υποχρέωση να ορκιστεί στην αρμόδια υπηρεσία του τοπικού Πρωτοδικείου με πρακτικό ορκωμοσίας σύμφωνα με τον Νόμο (ΒΔ 326/1961) δίνοντας τον προβλεπόμενο όρκο.
3. Οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται αυτεπάγγελτα να δεσμεύουν προϊόντα, τα οποία, κατά την κρίση τους, είναι ύποπτα παραποίησης ή απομίμησης κατοχυρωμένου σήματος ή παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η πράξη της δέσμευσης κοινοποιείται επίσημα τόσο στον ιδιοκτήτη των προϊόντων όσο και στον δικαιούχο του σήματος στην Ελλάδα. Τις αυτές υποχρεώσεις έχουν και τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, η Δημοτική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ, η Ελληνική Αστυνομία , το Λιμενικό Σώμα ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια ελεγκτική αρχή για προϊόντα ύποπτα παραποίησης τόσο στο οργανωμένο εμπόριο όσο και στο υπαίθριο εμπόριο για το οποίο υπάρχει νόμιμη άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 άρθρου 11 ν. 3377/2005, όπως ισχύει.
4. Εντός δύο (2) ημερών από την αυτεπάγγελτη δέσμευση, θα καλείται Τοπικός Εκτιμητής Προϊόντων Απομίμησης Σήματος και Επόπτης παρεμπορίου προκειμένου να αποφανθεί περί της αυθεντικότητας ή μη καθώς και της ποιοτικής σύστασης των δεσμευμένων προϊόντων. Το πόρισμα του Τοπικού Εκτιμητή Προϊόντων Απομίμησης Σήματος και Επόπτη παρεμπορίου παραδίδεται εντός 5 εργασίμων ημερών στις τελωνειακές αρχές, οι οποίες, με ευθύνη τους, το κοινοποιούν στον ιδιοκτήτη των εμπορευμάτων και στον δικαιούχο του σήματος.
5. Εάν κατά το πόρισμα, τα προϊόντα αποτελούν αντικείμενο παραποίησης ή απομίμησης κατοχυρωμένου σήματος ή παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας καταστρέφονται αμέσως κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 ν. 3377/2005, όπως ισχύει. Την καταστροφή μπορεί να αναστείλει μόνο με πράξη του ο Πρόεδρος Πρωτοδικών του αρμόδιου κατά τόπο Διοικητικού Δικαστηρίου, που υπάγεται η ελεγκτική αρχή που δέσμευσε τα προϊόντα.
6. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι άσκησης των καθηκόντων των Τοπικών Εκτιμητών Προϊόντων Απομίμησης Σήματος και Εποπτών παρεμπορίου, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του άρθρου αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: