Φτάνουν τα σημειώματα της εφορίας για τις έκτακτες εισφορές

Ενόψει της αποστολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τις ειδικές και έκτακτες εισφορές που επίκειται από μέρα σε μέρα, σας υπενθυμίζουμε συνοπτικά τις επιβληθείσες νέες υποχρεώσεις, όπως αυτές νομοθετήθηκαν με το ν. 3986/2011 και κωδικοποιήθηκαν με την ΠΟΛ 1167/2-8-2011.
1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
- Για την επιβολή της συγκεκριμένης ειδικής εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου, των οικονομικών ετών 2011 έως και 2015 (χρήσεις 2010 – 2014).
- Το ποσό της ειδικής εισφοράς θα προκύπτει ύστερα από σύγκριση τεκμηρίων και εισοδήματος, λαμβάνοντας το μεγαλύτερο από αυτά.
- Στις διατάξεις εμπίπτουν:
i. Το απαλλασσόμενο εισόδημα, βάσει ΚΦΕ, που αφορά σε κέρδη έως 30.000 ευρώ, για όσους νέους έως 35 ετών υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για τα τρία πρώτα έτη.
ii. Τα ποσά των μειώσεων των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3842/2010.
- Κατά τον υπολογισμό του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος δεν υπολογίζονται οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αλλά λαμβάνεται υπόψη η συνολική ετήσια δαπάνη των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών.
- Τα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς, διαμορφώνονται ως εξής:
Από 12.001,00 έως 20.000,99 → συντελεστής 1%
Από 20.001,00 έως 50.000,99 → συντελεστής 2%
Από 50.001,00 έως 100.000,99 → συντελεστής 3%
Από 100.001,00 και άνω → συντελεστής 4%
- Από την επιβολή της ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα εισοδήματα και περιπτώσεις:
i. Μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί και σε όσους παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνει σε ποσοστό το 80%.
ii. Αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης
iii. Εφάπαξ παροχές ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών, τα εφάπαξ βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων κ.ά.
iv. Οι μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας κατά τη χρήση 2011, έστω και αν δεν είχαν εισόδημα κατά τη χρήση 2010, εφόσον, κατά τον χρόνο βεβαίωσης, δεν έχουν πραγματικό εισόδημα.

2. Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες
- Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, που περιλαμβάνει ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κλπ, όπως προκύπτουν από τη δήλωση του οικονομικού έτους 2011 και από επιπλέον στοιχεία που είναι στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Τέλος επιτηδεύματος
- Σε όσους ασκούν επιτήδευμα ή επάγγελμα, σε ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, σε υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών κ.ά., εκδίδεται από τη ΓΓΠΣ εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για τη διαχειριστική περίοδο 2010. Το τέλος χρήσης από 2011 και μετά θα βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
- Οι επιτηδευματίες ή επιχειρήσεις που ασκούσαν επάγγελμα ή δραστηριότητα για ορισμένους μήνες εντός της χρήσης 2010, υπάγονται μεν στην επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο όμως περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας τους και εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση διακοπής δραστηριότητας.
- Σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης επιχειρήσεων, το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται στις επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν και στην προερχόμενη από τη συγχώνευση ή στην διασπασθείσα και στις επωφελούμενες από τη διάσπαση επιχειρήσεις, περιοριζόμενο ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας μέσα στη χρήση. Το τέλος καταβάλλεται από τη δημιουργούμενη από συγχώνευση ή τις επωφελούμενες από διάσπαση επιχειρήσεις.
- Σε περίπτωση μετατροπής επιχείρησης σε άλλη νομική μορφή, το τέλος βεβαιώνεται και στις δύο, ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας και καταβάλλεται από την προερχόμενη από τη μετατροπή επιχείρηση.
- Όσοι ασκούν επιτήδευμα ή ελεύθερο επάγγελμα, σε χωριά και νησιά, με πληθυσμιακούς περιορισμούς, απαλλάσσονται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος. Η απαλλαγή δεν ισχύει για τους τουριστικούς τόπους. Η δε επιβολή του τέλους κρίνεται χωριστά για την έδρα και το κάθε υποκατάστημα.
- Η προθεσμία σε περίπτωση άσκησης προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη του τέλους επιτηδεύματος.
- Το τέλος επιτηδεύματος δεν εκπίπτει ως δαπάνη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.
Η διαδικασία υπολογισμού της βεβαίωσης και καταβολής της ειδικής εισφοράς, της έκτακτης εισφοράς και του τέλους επιτηδεύματος για τη χρήση 2010 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Έκδοση από την ΓΓΠΣ ενιαίου εκκαθαριστικού σημειώματος, με χωριστή αναγραφή των ποσών της κάθε εισφοράς, αποστολή στον υπόχρεο και ενημέρωση των αρμόδιων ΔΥΟ για την εκκαθάριση.
Ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται με βάση τα στοιχεία των αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2011 και του τέλους επιτηδεύματος, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο.
2. Η βεβαίωση των ποσών γίνεται από την αρμόδια ΔΥΟ με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, τα φύλλα ελέγχου και τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων.
3. Το ποσό της οφειλής βεβαιώνεται συνολικά και καταβάλλεται σε 6 μηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 300 ευρώ.
4. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση 5% ακόμα και για ποσά κάτω των 300 ευρώ.
5. Σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους κατά την παραλαβή του εκκαθαριστικού σημειώματος, οι υπόχρεοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: